slider

ราคา

7,700 5,400

บาท

โดย สุชญา

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

76 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

107

บทเรียน

ความยาว VDO

51 ชั่วโมง 40 นาที

BO61 คอร์สเนื้อหาชีววิทยา ม.6 ทั้งปี รวมทุกบท


สอนติวเนื้อหาชีววิทยา ม.6 ทั้งปีอย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

สอนติวเนื้อหาชีววิทยา ม.6 ทั้งปีอย่างละเอียด สอนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนนย่อยระหว่างเทอม เตรียมสอบกลางภาค - ปลายภาค เพื่อความรู้ และเกรดที่ดีขึ้น 

เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต ที่ต้องการความรู้ความเข้าในเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทำข้อสอบได้ดวยตัวเอง

หากน้องต้องการให้มีความรู้ มีคะแนนและเกรดที่ดีขึ้น 
คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อน้องครับ

บท ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต


เวลา(นาที)

1

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 2 30.00 นาที  

3

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 3 30.00 นาที  

4

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 4 14.56 นาที  

5

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 5 30.00 นาที  

6

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 6 30.00 นาที  

7

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 7 37.56 นาที  

8

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 8 30.00 นาที  

9

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 9 30.00 นาที  

10

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 10 27.52 นาที  

11

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 11 30.00 นาที  

12

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 12 30.00 นาที  

13

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 13 30.00 นาที  

14

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 14 30.00 นาที  

15

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 15 21.45 นาที  

16

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 16 30.00 นาที  

17

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต | part 17 33.11 นาที  

บท ระบบต่อมไร้ท่อ


เวลา(นาที)

1

ระบบต่อมไร้ท่อ | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

ระบบต่อมไร้ท่อ | part 2 30.00 นาที  

3

ระบบต่อมไร้ท่อ | part 3 30.00 นาที  

4

ระบบต่อมไร้ท่อ | part 4 30.00 นาที  

5

ระบบต่อมไร้ท่อ | part 5 34.18 นาที  

6

ระบบต่อมไร้ท่อ | part 6 29.33 นาที  

7

ระบบต่อมไร้ท่อ | part 7 30.00 นาที  

8

ระบบต่อมไร้ท่อ | part 8 30.00 นาที  

9

ระบบต่อมไร้ท่อ | part 9 27.15 นาที  

10

ระบบต่อมไร้ท่อ | part 10 30.00 นาที  

11

ระบบต่อมไร้ท่อ | part 11 35.23 นาที  

บท ระบบประสาท


เวลา(นาที)

1

ระบบประสาท | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

ระบบประสาท | part 2 30.00 นาที  

3

ระบบประสาท | part 3 30.00 นาที  

4

ระบบประสาท | part 4 30.00 นาที  

5

ระบบประสาท | part 5 11.06 นาที  

6

ระบบประสาท | part 6 30.00 นาที  

7

ระบบประสาท | part 7 30.00 นาที  

8

ระบบประสาท | part 8 31.34 นาที  

9

ระบบประสาท | part 9 30.00 นาที  

10

ระบบประสาท | part 10 30.00 นาที  

11

ระบบประสาท | part 11 40.21 นาที  

12

ระบบประสาท | part 12 30.00 นาที  

13

ระบบประสาท | part 13 30.00 นาที  

14

ระบบประสาท | part 14 30.00 นาที  

15

ระบบประสาท | part 15 31.51 นาที  

16

ระบบประสาท | part 16 30.00 นาที  

17

ระบบประสาท | part 17 30.00 นาที  

18

ระบบประสาท | part 18 17.49 นาที  

19

ระบบประสาท | part 19 30.00 นาที  

20

ระบบประสาท | part 20 29.08 นาที  

บท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก


เวลา(นาที)

1

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก | part 1 FREE 27.09 นาที  

2

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก | part 2 30.00 นาที  

3

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก | part 3 30.00 นาที  

4

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก | part 4 13.44 นาที  

5

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก | part 5 30.00 นาที  

6

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก | part 6 30.00 นาที  

7

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก | part 7 13.54 นาที  

8

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก | part 8 28.32 นาที  

บท การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต


เวลา(นาที)

1

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต | part 2 30.00 นาที  

3

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต | part 3 13.14 นาที  

4

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต | part 4 30.00 นาที  

5

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต | part 5 29.53 นาที  

6

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต | part 6 16.32 นาที  

บท พฤติกรรมของสัตว์


เวลา(นาที)

1

พฤติกรรมของสัตว์ | part 1 FREE 30.00 นาที  

2

พฤติกรรมของสัตว์ | part 2 30.00 นาที  

3

พฤติกรรมของสัตว์ | part 3 30.00 นาที  

4

พฤติกรรมของสัตว์ | part 4 14.01 นาที  

5

พฤติกรรมของสัตว์ | part 5 22.53 นาที  

บท อวัยวะรับสัมผัส


เวลา(นาที)

1

อวัยวะรับสัมผัส | part 1 FREE 26.12 นาที  

2

อวัยวะรับสัมผัส | part 2 30.00 นาที  

3

อวัยวะรับสัมผัส | part 3 30.14 นาที  

4

อวัยวะรับสัมผัส | part 4 30.00 นาที  

5

อวัยวะรับสัมผัส | part 5 30.00 นาที  

6

อวัยวะรับสัมผัส | part 6 30.00 นาที  

7

อวัยวะรับสัมผัส | part 7 34.20 นาที  

8

อวัยวะรับสัมผัส | part 8 30.00 นาที  

9

อวัยวะรับสัมผัส | part 9 30.00 นาที  

10

อวัยวะรับสัมผัส | part 10 39.00 นาที  

11

อวัยวะรับสัมผัส | part 11 30.00 นาที  

12

อวัยวะรับสัมผัส | part 12 30.00 นาที  

13

อวัยวะรับสัมผัส | part 13 11.21 นาที  

14

อวัยวะรับสัมผัส | part 14 30.00 นาที  

15

อวัยวะรับสัมผัส | part 15 18.12 นาที  

Taxonomy (อนุกรมวิธาน)


เวลา(นาที)

1

Intro I part 1 FREE 30.00 นาที  

2

Intro I part 2 41.26 นาที  

3

Monera I part 1 30.00 นาที  

4

Monera I part 2 24.41 นาที  

5

Protista I part 1 30.00 นาที  

6

Protista I part 2 30.00 นาที  

7

Protista I part 3 45.38 นาที  

8

Fungi I part 1 30.00 นาที  

9

Fungi I part 2 36.14 นาที  

10

Plant I part 1 21.37 นาที  

11

Plant I part 2 30.00 นาที  

12

Plant I part 3 30.00 นาที  

13

Plant I part 4 30.00 นาที  

14

Plant I part 5 27.13 นาที  

15

Plant I part 6 30.00 นาที  

16

Plant I part 7 30.00 นาที  

17

Plant I part 8 26.43 นาที  

18

Animal | part 1 30.02 นาที  

19

Animal | part 2 30.02 นาที  

20

Animal | part 3 26.36 นาที  

21

Animal | part 4 30.02 นาที  

22

Animal | part 5 37.35 นาที  

23

Animal | part 6 30.02 นาที  

24

Animal | part 7 30.02 นาที  

25

Animal | part 8 39.48 นาที  
BO61A.Exercise.Reproduction and Development.pdf
BO61H.Taxonomy.pdf
BO61A.Reproduction and Development.pdf
BO61B.Endocrine.pdf
BO61B.Exercise.Endocrine.pdf
BO61C.Exercise,Nervous.pdf
BO61C.Nervous.pdf
BO61D.Exercise.Muscle and bone.pdf
BO61D.Muscle and bone.pdf
BO61E.Movement.pdf
BO61E.Exercise.Movement.pdf
BO61F.Behavior.pdf
BO61F.Exercise.Behavior.pdf
BO61G.Sensory Organs and Exercise.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • พี่เดียร์เป็นพี่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะ สอนเก่งมากๆเลยค่ะ
    จอมสุดา ทศานนท์

  • พี่เดียร์สอนเข้าใจมากๆๆๆค่ะ ไม่น่าเบื่อด้วย
    ปิ่นสุดา ตันติกุล

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย