กวดวิชา ALPHA CLASS

กวดวิชา ALPHA CLASS

ติวสอบ

GAT PAT

ONET

9วิชาสามัญ

SAT

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ติวเพิ่มเกรด

เพิ่มความรู้

บรรยากาศการสอนของ AlphaClass


พี่แมค

ปิยวัช จงสุทธิ์จิตต์
การศึกษา

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์-ชีวการแพทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์สอน
12ปี


อดีต

สถาบันกวดวิชาเดอะติวเตอร์

ปัจจุบัน

สถาบันกวดวิชาอัลฟ่าคลาส

ครูพิเศษ

อดีต

โรงเรียนราชินีบน, โรงเรียนธัญบุรี

ปัจจุบัน

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

วิทยากรรับเชิญ

ติว PAT 9 วิชาสามัญ ONET
โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ


พี่ไดย

ภราไดย พันธุ์พานิช
การศึกษา

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์สอน
12ปี


อดีต

สถาบันกวดวิชาเดอะติวเตอร์

ปัจจุบัน

สถาบันกวดวิชาอัลฟ่าคลาส

ครูพิเศษ

อดีต

โรงเรียนศรีวิกรม์

ปัจจุบัน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ, เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วิทยากรรับเชิญ

ติว PAT 9 วิชาสามัญ ONET
โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ


พี่เอิร์ท

กันตภณ มณีรจนา
การศึกษา

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)


ประสบการณ์สอน
10ปีอดีต

สถาบันกวดวิชาเดอะติวเตอร์

ปัจจุบัน

สถาบันกวดวิชาอัลฟ่าคลาส

ครูพิเศษ

ปัจจุบัน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

วิทยากรรับเชิญ

ติว PAT 9 วิชาสามัญ ONET
โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ


พี่เดียร์

สุชญา เกไทสง
การศึกษา

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาพยาธิชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล


ประสบการณ์สอน
9ปี


อดีต

สถาบันกวดวิชาเดอะติวเตอร์

ปัจจุบัน

สถาบันกวดวิชาอัลฟ่าคลาส

ครูพิเศษ

อดีต

โรงเรียนศรีวิกรม์

ปัจจุบัน

โรงเรียนอัมพรไพศาล

วิทยากรรับเชิญ

ติว PAT 9 วิชาสามัญ ONET
โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ