slider

ราคา

5,500 4,900

บาท

โดย กันตภณ

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

90 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

48

บทเรียน

ความยาว VDO

67 ชั่วโมง 20 นาที

CL0FC A-LEVEL เคมี สำหรับ TCAS66


TCAS ระยะที่ 1 (RE-BOOT) สรุปเนื้อหาเคมีทุกบท เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียดคอร์สเรียน

NEW EPISODE WEEKLY (อัพเดตใหม่จากห้องสดทุกสัปดาห์)

คอร์สอัพเดทใหม่ล่าสุดตามหลักสูตรสสวท. TCAS 66
สำหรับน้องที่ต้องการใช้คะแนน APPLIED KNOWLEDGE (วิชาสามัญเดิม) โดยเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน 
ในส่วนของเนื้อหาวิชาเคมีจะสรุปเนื้อหาตั้งแต่ ม.4-ม.6
อัดแน่นข้อสอบแนว สสวท. +โจทย์ฝึกฝนกว่า 1000 ข้อ

ครั้งที่ 1


เวลา(นาที)

1

อะตอม | พื้นฐานเคมี และการจัดเรียงอิเล็กตรอน | EP.1 FREE 2:27:26 นาที  

2

อะตอม | โครงสร้างอะตอม | EP.2 58:38 นาที  

ครั้งที่ 2


เวลา(นาที)

1

อะตอม | สเปกตรัม | EP.1 1:13:21 นาที  

2

ตารางธาตุ | แนวโน้มของธาตุตามตารางธาตุ | EP.2 37:57 นาที  

3

ตารางธาตุ | แนวโน้มของธาตุตามตารางธาตุ | EP.3 1:19:40 นาที  

ครั้งที่ 3


เวลา(นาที)

1

ตารางธาตุ | เลขออกซิเดชัน | EP.1 1:58:02 นาที  

2

ตารางธาตุ | ธาตุกัมมันตรังสี | EP.2 1:39:00 นาที  

ครั้งที่ 4


เวลา(นาที)

1

พันธะเคมี | พันธะโคเวเลนต์ | EP.1 1:39:56 นาที  

2

พันธะเคมี | พันธะโคเวเลนต์ | EP.2 1:39:05 นาที  

ครั้งที่ 5


เวลา(นาที)

1

พันธะเคมี | พันธะโคเวเลนต์ | EP.1 1:27:45 นาที  

2

พันธะเคมี | พันธะไอออนิก | EP.2 1:30:03 นาที  

ครั้งที่ 6


เวลา(นาที)

1

พันธะเคมี | พันธะโลหะ | EP.1 1:01:24 นาที  

ครั้งที่ 7


เวลา(นาที)

1

โมลและสูตรเคมี | มวลอะตอมและโมล | EP.1 1:50:55 นาที  

2

โมลและสูตรเคมี | กฏสัดส่วนคงที่ | EP.2 1:10:29 นาที  

ครั้งที่ 8


เวลา(นาที)

1

โมลและสูตรเคมี | สูตรเคมี | EP.1 1:20:57 นาที  

2

สารละละาย | ความเข้มข้น | EP.2 1:24:38 นาที  

ครั้งที่ 9


เวลา(นาที)

1

สารละลาย | การเจือจาง และผสมสารละลาย + สมบัติคอลลิเกทีฟ | EP.1 1:34:04 นาที  

2

ปริมาณสัมพันธ์ | สมการเคมี | EP.2 50:26 นาที  

ครั้งที่ 10


เวลา(นาที)

1

ปริมาณสัมพันธ์ | สารกำหนดปริมาณ + สมการเคมีหลายสมการ | EP.1 1:23:32 นาที  

2

ปริมาณสัมพันธ์ | ผลได้ร้อยละ + ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส | EP.2 1:15:53 นาที  

ครั้งที่ 11


เวลา(นาที)

1

แก๊ส | กฏของแก๊ส | EP.1 1:24:34 นาที  

2

แก๊ส | การผสมแก๊ส | EP.2 1:04:32 นาที  

ครั้งที่ 12


เวลา(นาที)

1

แก๊ส | กฏการแพร่ และทฤษฏีจลน์ของแก๊ส | EP.1 1:46:33 นาที  

2

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | การคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | EP.2 56:13 นาที  

ครั้งที่ 13


เวลา(นาที)

1

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | การคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี + ทฤษฏีการชน | EP.1 1:22:22 นาที  

ครั้งที่ 14


เวลา(นาที)

1

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา | EP.1 1:09:51 นาที  

ครั้งที่ 15


เวลา(นาที)

1

สมดุลเคมี | ค่าคงที่สมดุล | EP.1 1:36:11 นาที  

ครั้งที่ 16


เวลา(นาที)

1

สมดุลเคมี | การรบกวนสมดุล | EP.1 1:31:45 นาที  

ครั้งที่ 17


เวลา(นาที)

1

สมดุลเคมี | โจทย์เพิ่มติม | EP.1 52:33 นาที  

ครั้งที่ 18


เวลา(นาที)

1

กรดเบส | พื้นฐานกรดเบส + การหาค่า pH | EP.1 1:55:50 นาที  

ครั้งที่ 19


เวลา(นาที)

1

กรดเบส | การหาค่า pH | EP.1 1:02:33 นาที  

ครั้งที่ 20


เวลา(นาที)

1

กรดเบส | เกลือ + ปฏิกิริยากรดเบส | EP.1. 1:23:53 นาที  

ครั้งที่ 21


เวลา(นาที)

1

กรด-เบส | บัฟเฟอร์ | EP.1 1:42:21 นาที  

ครั้งที่ 22


เวลา(นาที)

1

กรด-เบส | การไทเทรต | EP.1 1:09:42 นาที  

2

เคมีไฟฟ้า | สมการรีดอกซ์ | EP.2 1:35:52 นาที  

ครั้งที่ 23


เวลา(นาที)

1

เคมีไฟฟ้า | เซลล์กัลวานิกและเซลล์อิเล็กโทรลิติก | EP.1 1:33:28 นาที  

ครั้งที่ 24


เวลา(นาที)

1

เคมีไฟฟ้า | ประยุกต์เคมีไฟฟ้า | EP.1 1:29:28 นาที  

ครั้งที่ 25


เวลา(นาที)

1

เคมีไฟฟ้า | ประยุกต์เคมีไฟฟ้า | EP.1 57:24 นาที  

ครั้งที่ 26


เวลา(นาที)

1

เคมีอินทรีย์ | การอ่านชื่อสารอินทรีย์ | EP.1 1:48:28 นาที  

ครั้งที่ 27


เวลา(นาที)

1

เคมีอินทรีย์ | การอ่านชื่อสารอินทรีย์ | EP.1 1:26:14 นาที  

2

เคมีอินทรีย์ | การอ่านชื่อสารอินทรีย์ | EP.2 1:14:34 นาที  

ครั้งที่ 28


เวลา(นาที)

1

เคมีอินทรีย์ | สมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ | EP.1 1:15:34 นาที  

ครั้งที่ 29


เวลา(นาที)

1

เคมีอินทรีย์ | ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ | EP.1 1:23:38 นาที  

2

เคมีอินทรีย์ | ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ | EP.2 1:21:39 นาที  

ครั้งที่ 30


เวลา(นาที)

1

เคมีอินทรีย์ | ไอโซเมอร์ | EP.1 1:54:14 นาที  

ครั้งที่ 31


เวลา(นาที)

1

พอลิเมอร์ | ปฏิกิริยาการสร้างพอลิเมอร์ | EP.1 1:39:11 นาที  

ครั้งที่ 32


เวลา(นาที)

1

พอลิเมอร์ | โครงสร้างและการปรับปรุงสมบัติพอลิเมอร์ | EP.1 1:34:23 นาที  

2

ความปลอดภัยและทักษะในห้องปฏิบัติการเคมี | EP.1 44:15 นาที  
[ชีทเรียน] TCAS1 - Chem - vol.1.pdf
[ชีทเรียน] TCAS1 - Chem - vol.2.pdf
[ชีทเรียน] TCAS1 - Chem - vol.3.pdf
1. รวมข้อสอบ - อะตอม.pdf
2. รวมข้อสอบ - ตารางธาตุ.pdf
3. รวมข้อสอบ - พันธะเคมี.pdf
4. รวมข้อสอบ - โมลและสูตรเคมี.pdf
5. รวมข้อสอบ - สารละลาย.pdf
6. รวมข้อสอบ - ปริมาณสัมพันธ์.pdf
7. รวมข้อสอบ - แก๊ส .pdf
8. รวมข้อสอบ - อัตราการเกิดปกย.pdf
9. รวมข้อสอบ - สมดุลเคมี.pdf
10. รวมข้อสอบ - กรดเบส.pdf
11. รวมข้อสอบ - ไฟฟ้าเคมี.pdf
12. รวมข้อสอบ - เคมีอินทรีย์.pdf
13. รวมข้อสอบ - พอลิเมอร์.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย