slider

ราคา

5,500

บาท

โดย ชนะพล

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

60 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

19

บทเรียน

ความยาว VDO

26 ชั่วโมง 36 นาที

THL0FC A-LEVEL ภาษาไทย สำหรับ TCAS66


ติวสอบ A Level ภาษาไทย ตรงแนวทปอ.ล่าสุด!!!

รายละเอียดคอร์สเรียน

ติวสอบA Level ภาษาไทย ครบทุกพาร์ท ตรงตามแนว Blueprint จาก ทปอ.ล่าสุด

สอนละเอียดตั้งแต่พื้นฐานจนถึงแนวข้อสอบระดับยากส์ โดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ครั้งที่ 1


เวลา(นาที)

1

หลักการใช้ภาษา | การสะกดคำ | EP.1 1:42:49 นาที  

2

หลักการใช้ภาษา | การใช้คำตรงความหมาย คำที่มีความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา | EP.2 1:22:32 นาที  

ครั้งที่ 2


เวลา(นาที)

1

หลักการใช้ภาษา | คำที่มีความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา การใช้สำนวนถูกต้องตรงตามความหมาย | EP.1 1:49:54 นาที  

2

หลักการใช้ภาษา | คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคสมบูรณ์ | EP.2 1:07:44 นาที  

ครั้งที่ 3


เวลา(นาที)

1

หลักการใช้ภาษา | ประโยคสมบูรณ์ ชนิดของประโยคตามเจตนา | EP.1 1:27:26 นาที  

2

หลักการใช้ภาษา | ประโยคกำกวม ระดับภาษา | EP.2 1:17:41 นาที  

ครั้งที่ 4


เวลา(นาที)

1

หลักการใช้ภาษา | การใช้คำราชาศัพท์ | EP.1 1:16:37 นาที  

2

หลักการใช้ภาษา | การใช้คำราชาศัพท์ | EP.2 1:31:12 นาที  

ครั้งที่ 5


เวลา(นาที)

1

การเขียน | การเรยงลำดับข้อความ การเรียงความ การพรรณนา บรรยาย อธิบาย | EP.1 1:47:43 นาที  

2

การเขียน | การใช้้เหตุผล การแสดงทรรศนะ | EP.2 1:04:21 นาที  

ครั้งที่ 6


เวลา(นาที)

1

การเขียน | การโต้แย้ง | EP.1 1:21:31 นาที  

2

การเขียน + การฟัง-การพูด | การโน้มน้าวใจ การฟัง การพูด | EP.2 1:30:00 นาที  

ครั้งที่ 7


เวลา(นาที)

1

การอ่าน | การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา การจับใจความ สรุปสาระสำคัญของเรื่อง | EP.1 2:01:45 นาที  

2

การอ่าน | การตีความ การวิเคราะห์แนวคิด การอนุมาน การวิเคราะห์ท่าที น้ำเสียง ความรู้สึก | EP.2 1:11:57 นาที  

ครั้งที่ 8


เวลา(นาที)

1

หลักการใช้ภาษา | กลุ่มคำและประโยค | EP.1 1:22:35 นาที  

2

หลักการใช้ภาษา | กลุ่มคำและประโยค | EP.2 36:16 นาที  

ครั้งที่ 9


เวลา(นาที)

1

หลักการใช้ภาษา | การใช้คำราชาศัพท์ | EP.1 1:42:37 นาที  

2

หลักการใช้ภาษา | สำนวนไทย การใช้เหตุผล | EP.2 1:27:19 นาที  

ครั้งที่ 10


เวลา(นาที)

1

Mock Exam | Mock Exam | EP.1 54:05 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

เริ่มต้นประสบการณ์เรียนออนไลน์กับเรา


สมัครเลย